Organisaties

Een organisatie is een plek waar mensen met elkaar samenwerken om gemeenschappelijke doelen en resultaten te bereiken. Dit betekent dat het belangrijk is dat:

1. Duidelijk is waar men als organisatie staat en waar men naartoe gaat: gezamenlijke missie, visie en duidelijk doel vanuit commitment van alle medewerkers (bestaansrecht: waarom bestaan wij als organisatie?)
2. Werkprocessen zo zijn ingericht dat doelen en resultaten gehaald kunnen worden.
3. Medewerkers die ondersteuning krijgen, zodat zij de gevraagde doelen en resultaten kunnen behalen.

Waar in de praktijk de focus vaak op de (werk)processen en resultaten ligt, zijn het de mensen (medewerkers) die het meest van invloed zijn op het wel/niet behalen van organisatiedoelen en -resultaten. Er is altijd een balans nodig tussen 1, 2 en 3 (zie hierboven)

Het is dus zaak dat de medewerkers serieus genomen worden: zij hebben recht op goede aansturing (duidelijkheid over wat van hen gevraagd wordt), zelfsturing (ruimte en vertrouwen om naar eigen inzicht het werk te kunnen doen) en bijsturing (waar nodig extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, training, intervisie, opleiding e.d.)